คำแนะนำการใช้ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ

 
          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการทำสัญญาจัดซื้อ / จัดจ้าง กับผู้ขาย / ผู้รับจ้างรายใด มีมูลค่าตามสัญญาเท่าใด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับ สตง. 

ที่มาของข้อมูล   
          จากสำเนาสัญญาจัดซื้อ / จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่จัดส่งให้ สตง. ตรวจสอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ถึงปัจจุบัน

วิธีการใช้ข้อมูล   
          ให้ระบุเงื่อนไขของข้อมูลสัญญาที่ต้องการสืบค้น ตามช่องรายการที่กำหนดบนหน้าจอ และ ช่วงระยะเวลาของวันที่ทำสัญญา

ตัวอย่าง   
           ต้องการค้นหาสัญญาที่หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ทำกับ บริษัท ก ในช่วงปีงบประมาณ 2553 – 2556
วิธีการค้นห   
          ในช่อง “ชื่อคู่สัญญา”   ให้ใส่ชื่อบริษัท ก  และ ใส่วันที่ทำสัญญา ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2552  ถึง วันที่  (ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบัน) (สามารถแก้ไขเป็นวันที่ต้องการได้)
          จากนั้นให้กดปุ่ม “ค้นหา”    ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นพบตามเงื่อนไขที่ระบุ